תנאי שימוש

כללי 1. הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים באתר עצמו וכן בתקנון זה. 2. כל הגולש או מבצע פעולה באתר זה, מאשר כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו והוא מסכים לתנאיו ולכללי ההשתתפות באתר. 3. התקנון מיועד לזכר ולנקבה באותה מידה והוא מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הגדרות 4. בתקנון זה תהא למונחים הבאים משמעות המפורטת לצידם: 1. "האתר" mommycare.co.il האתר הוא אתר קניות ברשת האינטרנט, המופעל על ידי החברה. 2. "החברה" מאמי קר בע"מ 3. "גולש" - אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר. 4. "קונה" - גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים באתר. 5. "קניה" או "רכישה" - רכישת מוצר באתר. זכות לבצע קניה באתר 5. ביצוע קניה באתר מוגבל לתושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תעודת זהות ישראלית תקפה ו/או לגוף משפטי מאוגד בהתאם לדיני מדינת ישראל. 6. רכישת מוצרים באתר החברה תתאפשר רק למחזיקים בכרטיס אשראי תקין של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, אשר באמצעותו תתבצע הרכישה. 7. תנאי מוקדם לרכישה ו/או ביצוע פעולה כספית באתר החברה, הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי החברה. הזמנת המוצרים ורכישתם 8. באמצעות האתר מוצעים למכירה מגוון רחב של מוצרים המשווקים על ידי החברה. בצד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר ומחירו. מוצר שלא מופיע בצידו מחיר, מוצג באתר לצרכי המחשה בלבד. 9. תמונות המוצרים המופיעות באתר, נועדו לצרכי המחשה בלבד. החברה אינה מתחייבת כי המוצר שיסופק על ידה יהיה זהה לתמונת המוצר, כפי שהיא מופיעה באתר. 10. לצורך ההזמנה יתבקש הקונה להירשם ולמסור לחברה, באמצעות האתר, פרטים שונים. מסירת הפרטים המלאים היא תנאי לביצוע הרכישה. מסירת פרטים שאינם נכונים, עלולה לגרום לנקיטת הליכים נגד מוסר הפרטים ולביטול העסקה. 11. הקונה יהיה אחראי בלעדי לכל טעות בהקלדת הפרטים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל החברה, יהוו ראיה לכאורה לנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה. 12. הקונה ידאג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לחברה את סכום העסקה. 13. החברה עושה מאמץ לדאוג לכך שכל המוצרים המופיעים באתר יהיו במלאי. יחד עם זאת, לעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו ואינם מצויים במלאי. יודגש כי הזמנת מוצר תיחשב כמאושרת רק לאחר משלוח אישור בכתב על ידי החברה. תהליך ההזמנה 14. לצורך הזמנת מוצרים באמצעות האתר יש לבצע את הפעולות הבאות: לחץ על הקטגוריה שבה אתה מעוניין. לחץ על המלל שמופיע במרכז הלחצן של תת הקטגוריה (יתכנו שני דפים של תת קטגוריה). דף המוצר יופיע כלחצן הכולל שם, תמונה, חברה או דגם ומחיר. לקניה מהירה לחץ על הלחצן השמאלי התחתון - הוסף לעגלה. לפרטים אודות המפרט טכני לחץ על הלחצן הימני התחתון או על תמונת המוצר או על שם המוצר. לצורך ביצוע הרכישה עליך להוסיף את המוצר לסל הקניות וללחוץ על שלח הזמנה. אם מדובר ברכישה ראשונה של הקונה באמצעות האתר, יהיה עליך להירשם כלקוח ולהזין את הפרטים הנדרשים. לאחר תהליך ההרשמה תחזור באופן אוטומטי לדף הבית ושימך יופיע במשבצת שבצד ימין. בשלב זה חזור לסל הקניות המופיע למטה בצד ימין. היכנס לסל ולחץ על שלח הזמנה לאימות הנתונים. עבור על ההזמנה שוב ואז לחץ על "בצע הזמנה". בעמוד ביצוע הזמנה תידרש להזין שוב את פרטים אישיים שונים. לבסוף לחץ על "בצע" ובמקביל תקבל הודעת דוא"ל לפיה ההזמנה התקבלה אצל החברה. 15. רק לאחר שיסתיים התהליך המתואר לעיל ולאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שימסרו על ידי הקונה ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, תפעל החברה לאספקת המוצרים שהוזמנו. הזמנה משובשת 16. כדי שהחברה תוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. 17. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר או המחיר או בכל פרט אחר, המשנה את פרטי המכירה באופן מהותי, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הביטול. 18. לאחר ביצוע ההזמנה תקבל אישור המכיל את פרטי ההזמנה. אם לא התקבל האישור, עליך לבדוק האם חלה טעות ברישום כתובת הדואר או ברישום הפרטים. 19. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. 20. הגשת פרטים שאינם נכונים אסורה לחלוטין ועלולה להוות עבירה פלילית. אמצעי התשלום 21. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך. 22. האתר ימתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור תעבד החברה את הזמנתך. למען הסר ספק, היה ורכישתך באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בעת הזמנתך, לא תאושר לביצוע על ידי חברת כרטיסי האשראי, תהא החברה רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי. 23. התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין במפורש אחרת. פרטיות 24. הפרטים האישיים שתמסור בעת הזמנת המוצר - למעט פרטי כרטיס האשראי אשר ימחקו לאחר ביצוע ההזמנה - כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו, זולת ככל שיידרש לשם ביצוע התחייבויותיה לאספקת המוצר. 25. החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר. עם זאת, לא ניתן לחסום חדירה כזו באופן מוחלט. אספקת המוצרים 26. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים להלן. 27. המוצר יישלח בתוך 5 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. 28. המוצרים יסופקו לקונה בכתובת שנמסרה על ידו בעת ביצוע ההזמנה. 29. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות מחשוב, תקלות במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, וכל אירוע אחר שאינו בשליטתה. במקרים אלה רשאית החברה להודיע לקונה על ביטול העסקה ולקונה לא תהיה נגד החברה כל טענה או תביעה. מחירים ותשלומים 31. חיוב הקונה בגין המוצר שרכש, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו ימסור בעת ביצוע הרכישה, במחיר שצוין באתר ובתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר. 32. החברה תהיה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנת המוצר הוא המחיר המפורסם באתר בעת שיושלם תהליך המכירה. 33. כל המחירים שמופיעים בזירת המכירות כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש. ביטול רכישה והחזרת מוצרים 34. האפשרות להחזיר או להחליף מוצר שנרכש באמצעות האתר כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 ולהוראות תקנון זה. 35. ניתן לבטל את העסקה מן המועד בו בוצעה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר. 36. ביטול הרכישה יעשה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת -mommycare@gmail.com. קונה שמבטל עסקה מתבקש ליצור עם החברה במקביל קשר טלפוני בשעות הפעילות במקובלות (09:00 עד 17:00). תאריך הביטול ייחשב לפי יום קבלת הדוא"ל במחשבי החברה. 37. ביטל הקונה את העסקה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר ובין הפרטים שנמסרו לו על ידי החברה אודות הנכס 1. תחזיר החברה לקונה, בתוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול, כל סכום ששולם לה על ידי הקונה עבור המוצר עד אותו מועד ולא תגבה מן הקונה דמי ביטול כלשהם. 2. קיבל הקונה את המוצר, יחזירו אותו לחברה במקום שבו נמסר לו המוצר על ידי החברה ויודיע על כך לחברה. 38. בוטלה עסקה על ידי קונה שלא בנסיבות המנויות בסעיף 35 לעיל: 1. תחזיר החברה לקונה, בתוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול, כל סכום ששולם לה על ידי הקונה עבור המוצר עד אותו מועד, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. 2. קיבל הקונה את המוצר, יחזירו אותו לחברה במקום עסקה של החברה. 39. לא יתאפשר ביטול עסקה של מוצר אשר נוצר במיוחד עבור הקונה. 40. ביטול העסקה על ידי הקונה כפוף לכך שהקונה יחזיר את המוצר לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה, נזק או פגם ובצירוף חשבונית הרכישה המקורית. אחריות 41. החברה אחראית לטיב המוצרים בהתאם לאמור בכל דין ובכפוף לאמור בתקנון זה. 42. על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי לעתים יתכנו פערים זניחים בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר ובין המוצר שיסופק בפועל. 43. בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה חובה כלשהי לפצות את הקונה בגין נזקים ישירים או עקיפים או בגין הפסדים או אובדן רווחים, ככל שייגרמו לו. לכל היותר ובנסיבות המתאימות, יהיה הקונה זכאי להשבת הסכום ששילם עבור המוצר. שונות 44. בכל מקרה בו לא תצליח החברה, מסיבות הקשורות בקונה, ליצור קשר עם הקונה לצורך תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, יחשב הדבר לביטול הרכישה על ידי הקונה. במקרה זה לא יהיה על החברה לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביטול העסקה. 45. החברה תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה. 46. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה, העיצוב הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לזכויות אלה וכן לא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלו, אלא בכפוף לאישור החברה. דין ושיפוט 47. הדין החל על מערכת היחסים בין החברה ובין הקונה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת שתתגלע בין הקונה ובין החברה, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד. מאמי קר בע"מ ח.פ 513787549

הרשמה למועדון הלקוחות וקבלת עדכונים שיווקיים למייל

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Copyright 2019 Mommy Care Ltd. All Rights Reserved.